top of page

Agnuslims in the Middle East

Public·9 members

Informacije O Objavi UPDOva kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.
Informacije o objaviObveznici provedbe ovoga Naputka dužni su javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama. Informacije o trošenju sredstava u smislu ovoga Naputka podrazumijevaju isplate prema pravnim i fizičkim osobama po bilo kojoj osnovi izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka. Savjetovanje je moguće pronaći na portalu e-savjetovanje.


Proaktivna objava informacija obvezuje tijela javne vlasti da kontinuirano samoinicijativno objavljuju pojedine skupine informacija koje su u posjedu tijela javne vlasti, s ciljem da se učine lako dostupnim općoj javnosti. U suvremenim okolnostima razvoja digitalnog društva, sve šireg pristupa internetu i razine informatičke pismenosti, proaktivna objava informacija, kao i objava otvorenih podataka, temeljni je način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Na taj način se ostvaruju i osnažuju načela jednakosti, pravodobnosti pružanja informacije, ekonomičnosti i u punom smislu ostvaruju prava građana. Postupanje po zahtjevu treba biti supsidijaran način pribavljanja informacija od strane građana, koji će uvijek ostati aktualan, osobito za slučajeve informacija koje sadrže dijelove koji podliježu zakonskom ograničenju.


Proaktivna objava informacija je propisana člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama i navedena obveza se odnosi na sva tijela javne vlasti neovisno na organizacijski oblik i veličinu, što je u dosadašnjoj praksi dovodilo do poteškoća u primjeni Zakona i brojnim nedoumicama tijela javne vlasti kako u potpunosti ispuniti zakonsku obvezu i koje informacije i na koji način objaviti na internetskoj stranici.


Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama određen je opseg informacija koje prema citiranom Zakonu trebaju biti učinjene dostupnima javnosti, bez obzira na pojedinačni zahtjev i to informacije koje su od općeg interesa, a koje se u osnovi mogu svrstati u nekoliko skupina:


SAVJETNICI Svjetske zdravstvene organizacije pozvali su Kinu da objavi informacije koje se tiču nastanka pandemije covida-19 nakon što su se u međunarodnoj bazi podataka koja se koristi za praćenje patogena pojavile nove informacije.


Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.


Grad Rijeka najtransparentniji je hrvatski grad zahvaljujući ne samo poštovanju svih zakonskih odredbi u kontekstu objave informacija, nego i svih preporuka koje javnim upravama u cilju uvećanja transparentnosti rada, daju različita tijela i organizacije. Dodatno, Grad Rijeka i sam razvija područje transparentnosti rada uprave odnosno objavu informacija i komunikaciju s građanima razvijajući vlastite aplikacije putem kojih objavljuje informacije i mnoge kanale putem kojih se odvija komunikacija s građanima.


Aplikacija Otvoreni Proračun dio je daljnjeg razvoja transparentnosti rada Grada Rijeke, a osim svih isplata iz proračuna nudi i sve ugovore i narudžbenice koji predstavljaju temelj za te isplate. Podacima koji su kroz ovu aplikaciju dostupni, zainteresirana javnost je mogla i do sad pristupiti, no sada su pristup i pretraživanja podataka bitno olakšani zahvaljujući aplikaciji koja je izrađena za ove potrebe. U ovom je projektu moguće pratiti isplate svih korisnika Riznice počevši s 1. siječnjem 2021. godine. Zbog poštovanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pojedini su podaci unutar aplikacije zaštićeni, poput OIB-a i drugih osobnih podataka fizičkih osoba no sve su ostale informacije koje predstavljaju transparentan uvid u proračunska izdvajanja dostupne. U aplikaciji je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt isplatitelj, koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata i koja joj je svrha prema proračunskom planu.


U tim je istraživanjima obuhvaćen niz indikatora transparentnosti koji su se ticali sljedećih područja: Javnost sjednica Gradskog vijeća (objavljene informacije o sjednicama, dnevni redovi, materijali o kojima se raspravlja, pozvani mediji i sl), Javnost rada i odluka same gradske uprave (objavljene odluke gradonačelnika, proračunski dokumenti, planovi nabava, registri ugovora, savjetovanja s javnošću i sl), Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama (objavljeni kontakt podaci prema službeniku za informiranje, informacije o pravu građana na pristup informacijama, odgovoreno na pitanja postavljena po ZOPPI i sl), Suradnja s civilnim društvom (objavljeni natječaji za udruge, rezultati natječaja, izvještaji o donacijama civilnom sektoru i sl.), Izravna participacija građana u odlučivanju (ustrojstvo mjesne samouprave tj. postojanje mjesnih odbora, provedeni izbori za vijeća mjesnih odbora, objavljene kontakt informacije prema mjesnoj samoupravi i sl.).


Grad Rijeka za svaku proračunsku godinu objavljuje informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima i one su dostupne na stranicama pojedinačnog proračuna određene godine, a dodatno su objedinjeno dostupne i na stranicama Civilnog društva na gradskom portalu i to za svaku godinu od 2008 naovamo.


Grad Rijeka na posebnim stranicama Javne nabave objavljuje sve propisane informacije. Postupci javne nabave objavljuju se temeljem zakona u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a Grad Rijeka dodatno ih objavljuje i na gradskom portalu:


12) zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;


14) odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.


Grad Rijeka izradio je stranicu na gradskom portalu koja objedinjava različite korisne i praktične servisne informacije namijenjene građanima. Na ovoj je stranici moguće naći popise i opise komunalnih radova koji se odvijaju u gradu, kontakte prema dežurnim i servisnim službama, informacije o popunjenosti parkirališta i gustoći prometa u gradu, podatke o isključenjima struje, vode i plina u gradu zbog radova, prognozu vremena u Rijeci, podatke o Pauk-službi, linkove na web kamere koje se nalaze na različitim lokacijama u gradu, informacije o području pokrivenosti grada besplatnim bežičnim internetom i sl


Aplikacija donosi mogućnost pretraživanja ulica pri čemu se dohvaćaju informacije o svim kućnim brojevima koji se nalaze u toj ulici, google karta na kojoj je označena ulica, te mjesni odbor u kojem se ulica nalazi.


Kako bi kontinuirano prenosio razne informacije, vijesti i zanimljivosti iz života grada, a kako pritom ne bi sadržajno opteretio središnji gradski portal na kojem se razvijaju projekti transparentnosti i uključivanje građana u rad uprave, Grad Rijeka pokrenuo je portal Moja Rijeka. Ovaj portal donosi video i foto sadržaje s različitih kulturnih, sportskih i društvenih manifestacija u gradu, zanimljive priče o građanima Rijeke i specifičnim mjestima u gradu te posebno korištenu rubriku Reci glasno namijenjenu komunikaciji s građanima.


Zakon o pravu na pristup informacijama je u kontekstu komunikacije s javnošću propisao mogućnost pristupa informacijama, ponovnu uporabu informacija od strane javnosti te Savjetovanja s javnošću kao specifični oblik uključivanja građana u donošenje odluka koje ih se izravno tiču. Dodatno je Povjerenik za informiranje objavio Priručnik za provedbu Savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne samouprave.


Posebna rubrika na gradskom portalu namijenjena je ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija i unutar te rubrike moguće je pronaći sve kontakte i informacije koje su zakonom propisane.


Grad Rijeka objavio je je sve kontakte i različite mogućnosti dvosmjerne komunikacije s Gradonačelnikom kao izvršnim tijelom javne uprave. To uključuje i dolazak u ured kod gradonačelnika u popodnevnim satima uz prethodnu najavu.


Također, Grad Rijeka objavio je i sve kontakte prema Gradskom vijeću kao predstavničkom tijelu javne uprave. A dodatno, sa stranica članova Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela, moguće je pristupiti kontaktima za komunikaciju prema svakom pojedinom člavu Vijeća koji je to želio.


Dodatno je Grad Rijeka u rubrici Antikorupcija objavio i kontakte prema tzv. osobi zaduženoj za nepravilnosti, imenovanoj u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, kao i kontakt prema Povjereniku za etiku imenovanom sukladno Etičkom kodeksu. I ovim se osobama građani mogu obratiti u kontekstu specifičnih tema.


putem ove rubrike pristupa se svakom pojedinačnom mjesnom odboru a u vidu transparentnosti za svaki je mjesni odbor dostupan set informacija i podrubrika: Sastav Vijeća MO, Akti Vijeća MO, Zapisnici Vijeća MO i Zborovi građana, mogućnosti korištenja prostora MO, obrasci za komunikaciju s mjesnim odborom i sl. Također, svaki mjesni odbor ima i tajnika kao kontakt osobu. A pod stranicama pojedinog mjesnog odbora redovno se objavljuju vijesti i korisne informacije s područja tog MO. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page